Is Joe Biden Trying To Take Your Guns?

Is Joe Biden Trying To Take Your Guns?